preskoči na sadržaj

Privatna klasična gimnazija Zagreb

Kućni red

KUĆNI RED

 

Članak 1.

Redovna nastava počinje svakoga dana u 8.45 sati mentorskim minutama.

Jutarnji dio nastave traje do 13.15 sati. Nakon svakog nastavnoga sata učenici imaju odmor od 5 minuta, a nakon drugog sata odmor od 15 minuta.

Od 13.15 do 14.00 sati učenici imaju dnevni odmor.

Poslijepodnevni rad traje od 14.00 do 16.25 sati. Nakon svakog sata učenici imaju odmor od 5 minuta.

 

Članak 2.

Za vrijeme petominutnih odmora učenici ne napuštaju prostor škole. Pauza za ručak smatra se slobodnim vremenom učenika koje učenici koriste u dogovoru s roditeljima i mentorom.

 

Članak 3.

Održavanje čistoće i reda u školi te čuvanje školskog prostora i inventara od oštećivanja jedna je od dužnosti učenika.

Učenici su posebno obvezni paziti da svojim ponašanjem ne ometaju susjedstvo.

Učenici napuštaju školski prostor nakon nastave nakon što su za sobom očistili svoj radni prostor.

 

Članak 4.

Radi održavanja kućnoga reda mentor svakoga tjedna određuje dežurne učenike.

Njihova je dužnost da:

- dođu u školu 15 minuta prije početka nastave i javi se dežurnom profesoru;

- pripreme učionicu za redovnu nastavu (očisti ploču, pomogne u donošenju pomagala i sl.);

- na početku sata prijave odsutne učenike;

- brinu za red i čistoću ako se nastava izvodi izvan prostora škole.

 

Članak 5.

U prostorijama škole i oko škole nije dopušteno pušenje. Unošenje ili konzumiranje alkohola ili drugih opijata povlači za sobom isključenje iz škole.

 

Članak 6.

Izostanci iz škole moraju se odmah opravdati. Mentor će svakoga dana telefonski provjeriti izostanke učenika. Višednevne izostanke roditelji su dužni ispričati liječničkom potvrdom koju osobno uručuju mentoru.

U slučaju da se izostane s više od 30% nastavnih sati nastavnoga predmeta u jednom polugodištu (za predmete koji se održavaju kontinuirano), odnosno u jednom bloku učenik može biti upućen na polaganje posebnog ispita iz toga dijela gradiva.

U slučaju da se izostane ukupno više od 100 nastavnih sati odlukom Razrednog vijeća učenik može biti upućen na polaganje razrednog ispita iz svih predmeta.

 

Članak 7.

U slučaju neopravdanog izostajanja iz škole, kao i drugih postupaka koji narušavaju ugled učenika, nastavnika i škole u cjelini, primjenjuju se pedagoške mjere: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz škole.

 

Članak 8

 

 1. Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza te nasilničkog ponašanja učenicima se mogu izreći pedagoške mjere:
  • opomena
  • ukor
  • opomena pred isključenje
  • isključenje iz Gimnazije.
 1. Kao pedagoška mjera  ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i sl.

 

Članak 9

OPOMENA

 

Opomena se izriče zbog:

 

a) ometanja odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);

b) onečišćenja školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);

c) oštećivanja imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);

d) nedopuštenog korištenja informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;

e) pomaganja ili poticanja ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;

f) poticanja drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;

g) uznemiravanja učenika ili radnika škole odnosno drugih aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;

h) korištenja nedopuštenih izvora podataka radi prepisivanja;

i) neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 7 do 13 sati.

U slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja manje težine od one za koju se izriče opomena ova se mjera može ponoviti, ali samo jednom tokom školske godine. Nakon ponovljene opomene dalje neprihvatljivo ponašanje kažnjava se ukorom.

Za ponavljanje neprihvatljivog ponašanja jednake težine koje je dovelo do izricanja opomene učeniku se izriče sljedeća pedagoška mjera a to je ukor.

 

Članak 10

UKOR

 

Ukor se izriče zbog:

 

a) ometanja odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;

b) povrede dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;

c) unošenja ili konzumiranja psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;

d) dovođenja ili pomaganja prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;

e) namjernog uništavanja imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;

f) prikrivanja nasilnih oblika ponašanja;

g) udaranja, sudjelovanja u tučnjavi i drugih ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;

h) korištenja ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;

i) klađenja ili kockanja u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;

j) prisvajanja tuđe stvari.

 

k) neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 14 do 20 školskih sati.

 

U slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja manje težine od one za koju se izriče ukor ova se mjera može ponoviti, ali samo jednom tokom školske godine. Nakon ponovljenog ukora dalje neprihvatljivo ponašanje kažnjava se opomenom pred isključenje.

Za ponavljanje neprihvatljivog ponašanja jednake težine koje je dovelo do izricanja ukora učeniku se izriče sljedeća pedagoška mjera a to je opomena pred isključenje.

 

Članak 11

OPOMENA PRED ISKLJUČENJE

 

Opomena pred isključenje izriče se zbog:

 

a) izazivanja i poticanja nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);

b) nasilnog ponašanja koje nije rezultiralo težim posljedicama;

c) krivotvorenja ispričnica ili ispitnih materijala;

d) neovlaštenog korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;

e) krađe tuđe stvari;

f) poticanja grupnoga govora mržnje;

g) uništavanja službene dokumentacije škole;

h) prisile drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznude drugog učenika (npr. iznuđivanje novca);

i) unošenja oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

 

j) neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 21  do 28 školskih sati

 

Članak 12

ISKLJUČENJE IZ GIMNAZIJE

 

Isključenje iz Gimnazije izriče se zbog:

 

a) krivotvorenja pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;

b) objavljivanja materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;

c) teške krađe odnosno krađe počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;

d) ugrožavanja sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;

e) nasilnog ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.

f) neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada više od 29 školskih sati

 

Članak 13

OVLAŠTENA TIJELA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

 

 1. Pedagošku mjeru opomene učeniku izriče mentor.
 2. Pedagošku mjeru ukora učeniku izriče razredno vijeće.
 3. Pedagošku mjeru opomene pred isključenje izriče nastavničko vijeće.
 4. Pedagošku mjeru isključenja iz Gimnazije učeniku izriče ravnatelj.
 5. Do završetka  postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Gimnazije ravnatelj može učenika privremeno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa.

 

 

Članak 14.

Dulje izostanke nužno je najaviti unaprijed.

Trodnevni izostanak može odobriti razrednik odnosno mentor.

Sedmodnevni izostanak može odobriti ravnatelj.

Izostanak dulji od sedam dana potrebno je molbom zatražiti od Nastavničkog vijeća.

 

Članak 15.

Ako učenik smatra da mu je bilo na koji način nanesena nepravda o tome obavještava mentora, školskog psihologa, pa ravnatelja škole.

 

Članak 16.

 

Ravnatelj škole, razrednici, odnosno mentori i školski psiholog cijelo su radno vrijeme na raspolaganju učenicima, i za rješavanje njihovih problema, i za sve vrste razgovora.

 

Zlatko Šešelj, prof.

ravnatelj

 

 

Raspored zvona
1.sat 8:15 8:55
2.sat 9:00 9:40
3.sat 9:55 10:35
4.sat 10:40 11:20
5.sat 11:25 12:05
Pauza za dezinfekciju
1.sat 12:35 13:15
2.sat 13:20 14:00
3.sat 14:15 14:55
4.sat 15:00 15:40
5.sat 15:45 16:25
 
 > Naslovnica  > Kućni red
CMS za škole logo
Privatna klasična gimnazija Zagreb / Harambašićeva 19, HR-10000 Zagreb / www.gimnazija-privatna-klasicna-zg.skole.hr / ured@gimnazija-privatna-klasicna-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju